بزرگ گردن آلت

بزرگ کردن ذَکَر (آلت تناسلی) و نُعوظ
بدان که اکثر به سبب صغر قضیب (یعنى کوتاهى ذَکَر) زن لذت از جماع نیابد و از این جهت انزال نکند پس عدم حصول لذت و انزال موجب تنفر زن از زوجیت آن مرد و طلب غیر آن و باعث انقطاع نسل مى‏گردد.
و ایضا چون زنان در اکثر امر بطی‏ء الانزال (دیر انزال) مى‏باشند و به واسطه‏ى آن حاجت ایشان باقى مى‏ماند پس عدم اتمام احتیاج آن‏ها سبب قصور استلذاذ و نبودن اولاد مى‏شود.
بالجمله‏ استعمال معظمات (بزرگ کننده‌های) ذَکَر و مُلذِّذاتِ جماع و مُنزِلات نساء از اسباب ازدیاد الفت و توالد و تناسل است و هر سه جدا جدا مسطور مى‏گردد.
مُعَظّمات ذَکَر
بدان که عَظمِ قَضِیب (بزرگ کردن آلت) در طول نمى‏شود مگر در سن نُمُوّ (رشد) و بعد از آن در عرض و عمق مى‏افزاید. و آنچه بالخاصیت قضیب را بزرگ سازد این است که زالو و خراطین خشک را بکوبند و با روغن کنجد یا زنبق یا سوسن سرشته بعد از آن که ذَکَر را به پارچه‏ى درشت، بسیار مالیده باشند بر آن طلا کنند و شب بدارند و صبح بشویند و مکرر به عمل آرند.
و اگر قضیب را به چیزى خشن بمالند بعد از آن زفت رومى با روغن یاسمین طلا کنند نیز بزرگ شود و شیر میش را نیم گرم کنند و خرقه در آن تر کرده بر ذکر نهند. و چون خشک شود باز چنین کنند ذکر فربه شود.
جرجانى‏ گوید که خراطین خشک کرده به روغن کنجد ساییده طلا کنند و هر گاه که چیزى طلا خواهند کرد اول قضیب را بمالند تا سرخ شود پس دوا طلا کنند.
و چون قضیب را از بیخ نرگس بمالند غلظ او بسیار کند.
گویند حلق(تراشیدن) موى عانه تعظیم ذَکَر نماید چنانچه حلقِ پَس، تغلیظ گردن کند.[۱]
ابو علی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی درباره بزرگ کردن ذَکَر می‌نویسد:
کسی که ذَکَر لاغر و کوچک دارد و می‌خواهد آن را بزرگتر و گردن کلفت‌ترکند، دستورات زیر را به کار برد:
۱- پارچه‌ای ‏زبر را گرم کند و ذَکَر را بدان ماساژ دهد و سپس شیر بر آن ریزد؛ اگر شیر گوسفند باشد بهتر است.
۲- پس از ماساژ دادن با پارچۀ زبر و گرم و شیر بر آن پاشیدن، وسیلۀ پیه –هر نوع پیهی که باشد- و وسیله روغنهای گرم ذَکَر را بمالد و ماساژ دهد.
۳- بعد از این ماساژ دادن‌ها زفت بر ذَکَر بچسباند؛ زفت خون را به سوی خود جذب می‌کند و آن را حبس کرده و نگه می‌دارد؛ زیرا زفت لزوجت دارد و خون را وسیله مادۀ چربیی که در آن است منعقد می‌سازد. صبح‌ها و طرف غروبها چندین روز این عمل را تکرار کند.
۴- اینک چندین داروی دیگر که در این باره مفید فایده‌اند:
الف- زالو را خشک کنند و بر ذَکَر بمالند.
ب- کرم خاکی سرخ رنگ را بر ذَکَر بمالند.
ج- شیر گیاه جلباب را – که نوعی از لبلاب است و شیر دارد- بر ذَکَر مالند.
د- آب ریحان کوهی نیز در بزرگ کردن ذَکَر تاثیر دارد.
هـ- زالو را در نارگیل بیندازند که آب نارگیل در نارگیل باشد. مدت یک هفته و بیشتر بماند تا در آنجا خشک می‌شود، آنگاه زالوی خشک شده را خرد بسایند و بر ذَکَر بمالند.[۲]
ــ شتر: کف دهن شتر مست اگر بسیار بگیرند و در حوض گرمابه اندازند هر کس که از آن آب بر خود ریزد قضیب او نُعوظ کند و قائم بایستد.
ــ خراطین[۳]: آن را خشک کنند و به روغن یاسمین و یا روغن زیت بر ذَکَر طلی کنند ذَکَر بزرگ و ستبر گردد و این معنی نزد علما و حکما زشت نباشد که بعضی خلایق باشد که آلت ایشان نزار و کوچک باشد و بدین تدبیر محتاج باشد.
ــ یاسمین: اگر روغن یاسمین و زیتون به هم بجوشانند و بر قضیب مالند آن را قوی کند.
ــ فلفل: و اگر فلفل و کبریت زرد بهم بسایند و بر ذَکَر طلی کنند بزرگ گردد هم چندانِ حِمار (الاغ).
ــ روغن بلسان: روغن بلسان بر ذَکَر مالند ذَکَر بزرگ گرداند مثل آلت حمار.[۴]

[۱]. اکسیر اعظم، ج۳، ص۵۸۳٫
[۲]. قانون در طب، ج۵، ص۲۶۱٫
[۳]. کرم دراز و سرخ رنگ است که در زمین نمناک یافت می‌شود.
[۴]. عین الخواص؛ امیر ابو نصر اسفراینی، نسخه خطی.
+ نوشته شده در دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۸ توسط علی کلاتی |

بزرگ کردن ذَکَر (آلت تناسلی) و نُعوظ

بدان که اکثر به سبب صغر قضیب (یعنى کوتاهى ذَکَر) زن لذت از جماع نیابد و از این جهت انزال نکند پس عدم حصول لذت و انزال موجب تنفر زن از زوجیت آن مرد و طلب غیر آن و باعث انقطاع نسل مى‏گردد.

و ایضا چون زنان در اکثر امر بطی‏ء الانزال (دیر انزال) مى‏باشند و به واسطه‏ى آن حاجت ایشان باقى مى‏ماند پس عدم اتمام احتیاج آن‏ها سبب قصور استلذاذ و نبودن اولاد مى‏شود.

بالجمله‏ استعمال معظمات (بزرگ کننده‌های) ذَکَر و مُلذِّذاتِ جماع و مُنزِلات نساء از اسباب ازدیاد الفت و توالد و تناسل است و هر سه جدا جدا مسطور مى‏گردد.

مُعَظّمات ذَکَر

بدان که عَظمِ قَضِیب (بزرگ کردن آلت) در طول نمى‏شود مگر در سن نُمُوّ (رشد) و بعد از آن در عرض و عمق مى‏افزاید. و آنچه بالخاصیت قضیب را بزرگ سازد این است که زالو و خراطین خشک را بکوبند و با روغن کنجد یا زنبق یا سوسن سرشته بعد از آن که ذَکَر را به پارچه‏ى درشت، بسیار مالیده باشند بر آن طلا کنند و شب بدارند و صبح بشویند و مکرر به عمل آرند.

و اگر قضیب را به چیزى خشن بمالند بعد از آن زفت رومى با روغن یاسمین طلا کنند نیز بزرگ شود و شیر میش را نیم گرم کنند و خرقه در آن تر کرده بر ذکر نهند. و چون خشک شود باز چنین کنند ذکر فربه شود.

جرجانى‏ گوید که خراطین خشک کرده به روغن کنجد ساییده طلا کنند و هر گاه که چیزى طلا خواهند کرد اول قضیب را بمالند تا سرخ شود پس دوا طلا کنند.

و چون قضیب را از بیخ نرگس بمالند غلظ او بسیار کند.

گویند حلق(تراشیدن) موى عانه تعظیم ذَکَر نماید چنانچه حلقِ پَس، تغلیظ گردن کند.[۱]

ابو علی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی درباره بزرگ کردن ذَکَر می‌نویسد:

کسی که ذَکَر لاغر و کوچک دارد و می‌خواهد آن را بزرگتر و گردن کلفت‌ترکند، دستورات زیر را به کار برد:

۱- پارچه‌ای ‏زبر را گرم کند و ذَکَر را بدان ماساژ دهد و سپس شیر بر آن ریزد؛ اگر شیر گوسفند باشد بهتر است.

۲- پس از ماساژ دادن با پارچۀ زبر و گرم و شیر بر آن پاشیدن، وسیلۀ پیه –هر نوع پیهی که باشد- و وسیله روغنهای گرم ذَکَر را بمالد و ماساژ دهد.

۳- بعد از این ماساژ دادن‌ها زفت بر ذَکَر بچسباند؛ زفت خون را به سوی خود جذب می‌کند و آن را حبس کرده و نگه می‌دارد؛ زیرا زفت لزوجت دارد و خون را وسیله مادۀ چربیی که در آن است منعقد می‌سازد. صبح‌ها و طرف غروبها چندین روز این عمل را تکرار کند.

۴- اینک چندین داروی دیگر که در این باره مفید فایده‌اند:

الف- زالو را خشک کنند و بر ذَکَر بمالند.

ب- کرم خاکی سرخ رنگ را بر ذَکَر بمالند.

ج- شیر گیاه جلباب را – که نوعی از لبلاب است و شیر دارد- بر ذَکَر مالند.

د- آب ریحان کوهی نیز در بزرگ کردن ذَکَر تاثیر دارد.

هـ- زالو را در نارگیل بیندازند که آب نارگیل در نارگیل باشد. مدت یک هفته و بیشتر بماند تا در آنجا خشک می‌شود، آنگاه زالوی خشک شده را خرد بسایند و بر ذَکَر بمالند.[۲]

ــ شتر: کف دهن شتر مست اگر بسیار بگیرند و در حوض گرمابه اندازند هر کس که از آن آب بر خود ریزد قضیب او نُعوظ کند و قائم بایستد.

ــ خراطین[۳]: آن را خشک کنند و به روغن یاسمین و یا روغن زیت بر ذَکَر طلی کنند ذَکَر بزرگ و ستبر گردد و این معنی نزد علما و حکما زشت نباشد که بعضی خلایق باشد که آلت ایشان نزار و کوچک باشد و بدین تدبیر محتاج باشد.

ــ یاسمین: اگر روغن یاسمین و زیتون به هم بجوشانند و بر قضیب مالند آن را قوی کند.

ــ فلفل: و اگر فلفل و کبریت زرد بهم بسایند و بر ذَکَر طلی کنند بزرگ گردد هم چندانِ حِمار (الاغ).

ــ روغن بلسان: روغن بلسان بر ذَکَر مالند ذَکَر بزرگ گرداند مثل آلت حمار.[۴]

[۱]. اکسیر اعظم، ج۳، ص۵۸۳٫

[۲]. قانون در طب، ج۵، ص۲۶۱٫

[۳]. کرم دراز و سرخ رنگ است که در زمین نمناک یافت می‌شود.

[۴]. عین الخواص؛ امیر ابو نصر اسفراینی، نسخه خطی.

+ نوشته شده در دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۸ توسط علی کلاتی |

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

دروغگویی در کودک

ج ژوئن 19 , 2020
گاهی نیز آرزوها در کودکان به‌صورت دروغ در می‌آید. گرچه کودک قصد دروغگویی ندارد. گاهی کودک به علت نداشتن تمرکز و توجه به محیط مسائل اشتباه می‌گوید و نباید گفت کودک دروغگو است. عامل دیگر این است که هنگامی که والدین یا اطرافیان در حضور کودک دروغ می‌گویند کودک نیز از آنها الگوبرداری کرده و می‌آموزد که دروغ بگوید. علت بعدی دروغگویی کودک فشارها و انتظارات بی‌مورد والدین است. گاهی نیز کودکان برای پنهان کردن احساسات‌شان دروغ می‌گویند. اما بر اساس تحقیقی که اخیراً توسط محققان دانشگاه شفیلد در انگلستان و محققان دانشگاه فلوریدا انجام شده است، رابطه دروغگویی کودکان و حافظه آنها مشخص شد. نتیجه این تحقیق نیز در مجله روانشناسی کودکان منتشر شده است. محققان ۱۱۴ کودک ۷-۶ ساله را مورد آزمایش قرار دادند و یک دوربین مخفی در محل آزمایش تعبیه کردند. این محققان به این نتیجه دست یافتند که کودکانی که خوب دروغ می‌گویند دارای حافظه شفاهی بهتری نسبت به کودکانی هستند که دروغ نمی‌گویند. همچنین آنها حافظه شفاهی این کودکان را با حافظه حسی آنها مقایسه کردند. حافظه شفاهی حافظه‌ای است که مشخص می‌کند کودک می‌تواند چند کلمه را به خاطر بسپارد. اما در حافظه حسی، کودک، تصاویر را به خاطر می‌سپارد. بر اساس این تحقیق کودکانی که خوب دروغ می‌گویند دارای حافظه شفاهی بهتری نسبت به دیگران هستند و این در حالی است که حافظه حسی آنها با کودکانی که دروغ نمی‌گفتند تفاوتی نداشت. در واقع دروغ گفتن در کودکان با حافظه شفاهی ارتباط تنگاتنگ دارد. در دروغ گفتن، کودک باید اطلاعات زیاد شفاهی را به خاطر بسپارد. و کودکان دروغگو باید اطلاعات زیادی را از نظر بگذرانند و در حافظه نگهداری کنند و یک داستان خوب بیافرینند. همچنین حافظه حسی در این گروه با گروه دیگری که دروغ نمی‌گفتند فرقی نداشت. در واقع دروغگویی به ثبت و حفظ ذهنی تصاویر ربطی نداشت بنابراین اطلاعات حسی چندان مهم نیست. مطالعات نشان می‌دهد فرآیندهای فکری بخصوص حافظه شفاهی در تبادلات اجتماعی نقش مهمی دارد. در دروغگویی باید فرد اطلاعاتی را که دیگران می‌دانند، دستکاری کند و آن را به ذهن بسپارد. در واقع کودکی که خوب دروغ می‌گوید نشان می‌دهد حافظه کودکانه او در موقعیت‌ها، اطلاعات پیچیده را خوب سازماندهی می‌کند. بنابراین چنین کودکانی را که دارای حافظه خوبی نسبت به همسالان خود هستند باید به راه‌های بهتری هدایت کنیم تا بتوانند از حافظه خوب خود، بهتر و در جهت مثبت استفاده کنند و از دروغگویی بر حذر باشند. همچنین می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد: به‌طور کلی کودکان باید در خانه احساس آرامش کنند. بخشیدن کودکی که دروغ گفته است بسیار کمک کننده است. والدین و مربیان عملاً باید نشان دهند آماده پذیرش کودک و حتی خطاهای او هستند. به حرف‌های او گوش می‌کنند و به احساساتش احترام می‌گذارند. همچنین والدین نباید این کودکان را مورد تنبیه و سرزنش قرار دهند. به کودک باید محبت کرد، به گونه‌ای که او آن را احساس کند. وجود محبت سبب می‌شود کودک به دروغ و فریب رو نیاورد. همچنین باید به کودک آزادی داد. بسیاری از کودکان دروغ می‌گویند، زیرا والدین فرصت راستگویی را از آنان گرفته‌اند. باید به آنها گفت آزادند که مسأله خود را در میان نهند. البته باید گفت هشدار به کودک درباره دروغ نگفتن لازم و مورد نیاز است و کودکان باید بدانند دروغگویی کار نادرستی است و والدین‌شان و دیگران از آن بیزارند و او نباید این کار را انجام دهد. نکته بعدی این است که والدین از کودک انتظار نداشته باشند که همه خواسته‌های‌شان را برآورده کند تا زمینه دروغ برای کودک فراهم نشود. احساس اعتماد به والدین نیز موجب می‌شود کودک مسائل خود را با آنان در میان گذارد. همچنین متهم کردن و دروغگو خواندن کودک، کار غلطی است. مورد بعدی این است که از راه بازی با کودک می‌توان نتایج منفی دروغگویی را به او نشان داد. همچنین والدین نباید کودکشان را سؤال پیچ کرده و او را مجبور به دروغگویی کنند. در پایان باید گفت کودکان از والدین الگو می‌گیرند و می‌آموزند. بنابراین والدین باید دروغگویی را کنار بگذارند و محیط خانه را از دروغ و فریب دور سازند.

سردبیر

محسن باقری

ما عاشق 'گیلان هستیم و برای گسترش زبان گیلکی و فرهنگ اصیل گیلانی بین مردم سراسر دنیا، از سال 1399، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری هم زبان های عزیزمان در سراسر دنیا، تلاش میکنیم

دسترسی سریع