خوردن و مکیدن سینه توسط شوهر / لیسیدن نقاط حساس مرد +۱۸ ویژه متاهلین

خوردن و مکیدن سینه توسط شوهر / لیسیدن نقاط حساس مرد +۱۸ ویژه متاهلین توجه این مقاله مخصوص متاهلین می باشد و اگر سن شما به سن قانونی نرسیده و یا مجرد هستید ، توصیه میکنیم این مقاله را نخوانید .
لیسیدن و مکیدن نقاط حساس مرد توسط همسر یکی از مهمترین بخش های روابط زناشویی و سکس به شمار می آید .
همچنین لیسیدن و مکیدن نقاط حساس زن توسط مرد هم به همان میزان مهم است و باید انجام شود . اما آیا این کار عوارض دارید ؟ مطمئنا مکیدن سینه زن توسط مرد هیچ عارضه ای ندارد .

اِــذْ اَـــرادَ اَحَــدُـکُـمـــْ اَنْ یَأـــتـــیَ زَوجَتـَــهـُ فَـــلـــا یُعـَـجـــِــّلـْها فَأـنـــَّ لِــلْـنـــِســـاءِ حَوائج
حضـــرت امیــر (ع) فرمود: وقتی کســی خواسـت با همسرش همـــبـــسـتر شود با عجـــله رفـــتار نکـند که زنهـــا نیــز حاجــتـی دارند. (۴) (مرد نبایـــد فقط بفکر اطـــفـــاء شهوت خویش باشـــد بلـکــه بایــد زن و مرد همـدیـــگـر را اشـــبــاع کنــند تا تفـــاهــم کامل میان آنــها برقــرار باشد).
امــیـــرالـــمــؤمنیـن (ع) در میان اصحاب خود نشــستـــه بود که زن زیـــبائی عبور کرد، آن گروه با چشـــمـان..

خوردن و مکیدن سینه توسط شوهر / لیسیدن نقاط حساس مرد +۱۸ ویژه متاهلین

توجه این مقاله مخصوص متاهلین می باشد و اگر سن شما به سن قانونی نرسیده و یا مجرد هستید ، توصیه میکنیم این مقاله را نخوانید .

لیسیدن و مکیدن نقاط حساس مرد توسط همسر یکی از مهمترین بخش های روابط زناشویی و سکس به شمار می آید .

همچنین لیسیدن و مکیدن نقاط حساس زن توسط مرد هم به همان میزان مهم است و باید انجام شود . اما آیا این کار عوارض دارید ؟ مطمئنا مکیدن سینه زن توسط مرد هیچ عارضه ای ندارد .

عوارض مکیدن سینه توسط همسر / لیسیدن نقاط حساس مرد

اِــذْ اَـــرادَ اَحَــدُـکُـمـــْ اَنْ یَأـــتـــیَ زَوجَتـَــهـُ فَـــلـــا یُعـَـجـــِــّلـْها فَأـنـــَّ لِــلْـنـــِســـاءِ حَوائج
حضـــرت امیــر (ع) فرمود: وقتی کســی خواسـت با همسرش همـــبـــسـتر شود با عجـــله رفـــتار نکـند که زنهـــا نیــز حاجــتـی دارند. (۴) (مرد نبایـــد فقط بفکر اطـــفـــاء شهوت خویش باشـــد بلـکــه بایــد زن و مرد همـدیـــگـر را اشـــبــاع کنــند تا تفـــاهــم کامل میان آنــها برقــرار باشد).

امــیـــرالـــمــؤمنیـن (ع) در میان اصحاب خود نشــستـــه بود که زن زیـــبائی عبور کرد، آن گروه با چشـــمـان خود به آن زن خیره شدنــد حضـــرت فرمود: چشـــمهـای ایـــن شترهـــای نر خیره اسـت و همین علـت نشــاط (جنـسی) آنـهـاست، چون کســـی به زنــی نگاه کنـــد و خوشش آیـــد با همـــســـرش آمیزش کند، چرا که او هم زنــی اســت مانـــنــد زن دیگـر یکی از خوارج (منـــافقـین مسلــح) صدا زد خدا بکـــشد ایـن کافر را چقـدر داناسـت، اصحاب برجسـتنــد تا او را بکـــشـــنـد حضــرت فرمود: صبر کنیـد همـانـــا (جزای او) ناســـزاگویی در مقابــل ناسزاگوئی یا بخشــش در مقابـــل گناه اســـت، (۵) یعنی ناســزای او جوابش یا یک ناســزای متــقـابـل اسـت یا عفو از او نه ایـنـکــه او را بکـــشیــد. البــتـه مخفی نماند که از نظــر روایــات اســـلـــامــی و حکــم شرعی کسـی که به امـیرالـــمؤمنیـــن یا یکــی از ائمه علــیــه‌الـسلام ناسزا گوید حکــمش قتل اســت ولی حضرت امیـر ‌(ع) ایـن کار را در آن موقعـــیت صلـاح ندانسـت شایــد بخــاطر ایـــنــکـــه ایـــن کار بعـدها مستمــسکــی برای بهـــانه جویان در کشـــتن مخالـفین ایــجـاد نکـنــد.
و در حدیث دیــگـری حضـرت فرمود: چون یکـــی از شما به زنــی نگـــاه کنـــد و متـعجــب شود نزد همـســـر خود رود که نزد او همـانــنـد آنچه دیـده است هسـت، پس برای شیــطـــان بر قلــب خود راه باز نکنـــد، چشم خود را از آن زن برگیـــرد و اگــر همــسر ندارد دو رکـــعـــت نمـاز بخوانــد و خدا را بسـیار حمـــد گوید و بر پیـامــبـــر صلوات فرستــد و سپــس از فضـــل خداوند سؤال کند، و خداوند بر اثــر ایـــن اعــمال از رأـفـت خود به او عطا می‌ــکنــد (نیـروئی) که او را (از وسوسه شیـطـان) در امـان میـ‌دارد. (۶)

امــام صادق (ع) فرمود: زنـــی نزد پیـــامــبــر بخاطــر کاری آمد حضـــرت فرمود شایـــد تو از آن زنـان معـــطــل کن هستـــی؟ پرسید اینـها کیـانـــنـد یا رسول الـــلــه؟ حضــرت فرمود: زنـــی اســت که شوهرش با او کاری دارد (تمایل جنـــسی دارد) ولی او آنـقـدر معــطّـل می‌کـــند تا شوهر بخواب میـ‌رود، ایـن زن همواره مورد لعــنــت ملـــائکه اســـت تا شوهرش بیدار شود. (۷)
و در حدیـــث دیـــگری پیامــبــر اکرم به بانوان فرمود: نماز خود را طول ندهیـــد تا شوهران خود را ممــنوع کنـــید (یعنـــی شوهر را اگـــر تمــایل جنــسی دارد معطـل نکنــید و لو به طولانیـــ‌ کردن نمــاز) (۸)

در روایــت است که زنی نزد پیامـبـــر اکرم (ص) آمـد و از حقوق شوهر که بر عهده زن اسـت پرسیـد: حضــرت ضمن بیـاناتــی که در فصـــل حقوق زن و شوهر خواهـد آمــد از جملــه فرمود:
زن نبـاید شوهر را (از بهـــره وری جنســی) از خود منـع کند، گر چه بر پشت مرکـب سوار باشد. (۹)

خَـــیْـــرُ نِــسـائِکُمْ الـَّـــتی اِذا خَــلــَتـــْ مَـعــْ زَوْجـــِـــها خَـلــَعــَــتْ لَـهــُ دِـرْعـــَ الْــحـَـیاءِ وَ اِذا لَبِـسَـــتْ مَـعــَــهُ دِــرْــعـــَ الْــحَیاءِ
امـام صادق (ع) فرمود: بهــتـرین زنــان بانوئی اسـت که چون با شوهر خلوت کنـد لبـاس حیا را از خود دور کند و چون لبــاس بپوشد لبـاس حیـاء را هم بپوشد (۱۰) (از شوهر در مسئله جنــسـی مضایـــقــه نکنـد ولی با دیگــران با حیا باشــد).

پیامـــبر اکـــرم (ص) فرمود: برای هیـچ زنـــی روا نیــســت که بخوابد مگـــر ایـنـــکــه خویشـتـــن را به شوهر عرضه کند، به ایــنکه لبــاسهایش را در آورد، میــان بسـتر شوهر رود و پوست بدن خویش را به بدن شوهر بچسـباند، اگـر ایـــن کار را بکـــند خود را عرضـــه کرده اسـت. (۱۱)

از امــام رضا علیـــه الســـلـــام روایت اســـت که فرمود: آمـــیزش مکـــن مگر ایـــنــکــه با زن بازی کنــی و زیاد هم بازی کنـــی و دو پستـــان او را بفشاری چون چنــیــن کنـــی، شهوت او را غلبـــه میـــ‌کنـــد و منـــّــی او جمع می‌شود، زیـــرا منی زن میـان دو پســـتان اوست، و شهوت از صورت و چشمان او نمــایان می‌شود و از تو همـان میـــ‌ــطلـبــد که تو از او میـــ‌ـخواهـی (یعنــی تفاهم و هماهـنگـــی میـان شمـا حاصـل می‌ـشود و هر دو از نظر جنــســی ارضـاء می‌ـشوید).
با زنـهـــا آمیزش مکن مگــر در وقتی که پاکیزه (از حیــض) باشنـد، پس از آمیزش هم بلـند مشو، و ننشــین بلکـــه اول به طرف راسـت بچـرخ و سپــس سریع برای ادرار ولو اندک برو که اگر چنــین کنـــی از سنـگ مثانـــه به اذن خداوند متعال در امـــان میـمانــی و سپس غسل کن (۱۲)

از امـام رضا علیـــه الـــســـلـام روایت اسـت که فرمود: با زنهـــا در اول شب چه در زمـــستان یا تابسـتـان آمیــزش نکـــنـــیـد، زیـرا معـده و رگها پر است، و برای آمیـــزش منـاسب نیـست، و موجب بیماریــهـای سختی مثـل قولنج و نقـــرس و سنــگ مثانـه و چکـیـدن ادار و ضعــف و رقیـــق شدن چشـــم می‌شود، هر گاه خواستی آمیـــزش کنــی در آخـــر شب انجام ده که برای بدن منـاســبـــتر و برای فرزنــد دار شدن امــیــدوارتر، و اگر خداوند فرزندی برای شمــا مقـدر کنـــد عقل وی را پاکـیـزهــ‌ـــتـــر میـــ‌ـسـازد! (۱۳)

از امام صادق علیــه الــسـّــلـــام روایـت اســت که فرمود: آمـیـزش بدون ریـختـــن منی در پی آن، (یعــنـــی خودداری کردن از بیـرون آمدن منی با وجود هیــجــان شهوت) موجب سنـــگ مثـــانه میـ‌شود. (۱۴)

سه چیز مکـــروه کُـــشـنده

ثَـــلاثَــهٌ یَــهْـدِ مْــنـَ الــْبـَدَـنـَ وَ رُبّـــَــما قَـــتــَلــْـنَ، دُـخُولُ الْحـَـــمـّــامِ عَلَـی الْبـــِطـْنَـــهــِ و الـْــغِشـــْیـانــُ عَـــلـَــی الْــاِــمـــْتِلـاءِ وَ نِکاحـُ الـْـــعـــَجـائِزِ.
امام صادق (ع) فرمود: سه کار بدن را خراب میـ‌کــند و چه بسا موجب مرگ انسان شود، با شکـم سیر به حمام رفـــتــن، با شکــم سیـر همبـســـتر شدن، آمــیـزش با زنـــان سالــخورده. (۱۵)

اِــذا جامــَعـــَ اَحـَــدُــکـُـمْ فَلــْـیــَــقُــلـــْ بِـسم اللـهـــِ وَ بِالـلهِ اَلـّــلـهــُـــمـّـــَ جَـــنـــّـــِـبــْـنـــی الـــشـَّــیــْطــانَ وَ جَنـــّـِبــْ الـــشـــَّـیـْطـــانـــَ ما رَزَـقَـتـــَـنـی قالَ فَأـِـــنــْ قَضـــَـــی الــلهُ بَــیْنــَهُــما وَلـــَداً لایـَـضـُـــرّـــُهُ الــشــَّیْطـــانُـُ بِشـــَیءٍ اَـبـــَـــداً.
حضـرت امــیــر (ع) فرمود: هنـگــام آمیـــزش بگوئید بنـام خدا و اســتـــعـــانـــت او، خدایا مرا و آنــچــه بمن روزی می‌کـــنـــی (فرزنـــد) از شیطــان دور بدار، فرمود اگــر خداوند فرزنــدی به آن دو دهـــد شیـــطــان هرگز بدو ضرر نرساند (در روایات متعددی ذکـــر شده اسـت که هنگام آمــیزش جنـــسی شیطــان می‌ـتواند بر روی نطفـــه اثــر بگــذارد و اگــر نام خدا برده شود ایـن اثر خنــثـی خواهـد شد)! (۱۶)

در روایت اســت که به امـــام صادق (ع) عرض شد آیـا آمــیـزش هم در ساعتــی از ساعات مکروه میـــ‌شود؟ حضرت فرمود: بلــه در شبی که ماه خسوف کند و روزی که خورشـیـــد کسوف کند و همــچنـــین ما بیـــن غروب خورشیـــد تا ناپـدیــد شدن شفـق (ناپدید شدن سرخـی در آسمـــان) همـچنــین ما بیـــن طلوع فجر ( اذان صبـــح) تا طلوع خورشـید و هنگـام بادهـای سیـاه و زرد و سرخ و هنگـام زلزلــه، سپس حضرت فرمود: بخـدا سوگنـد کسـی که در این ساعــات آمیـزش کنـــد و این حدیـــث را هم شنیــده باشد، اگـــر فرزنـدی به او داده شود، از او آنـچـــه دوست دارد نمــیــ‌ــبـیــنـــد.
پیامـبـــر اکرم (ص) فرمود: مکـروه اســت که مرد با همـسـر خود با حال جنابـت آمیـزش کنـــد، تا اینکـــه از جنــابـت خودش غســل کند، اگر (در حال جنابت) آمـیزش کنـــد و بچــه دیوانــه متولد شود جز خود را ملـــامـت نکند. (۱۷)

پیـــامــبـر اکرم (ص) (ضمــن سفـــارشــهـائی که راجـــع به مســـائل جنــســـی به علی (ع) فرموده اسـت) فرمود با همـســر خود در اول ماه (ماه قمـری نه شمــسی) و وسط ماه و آخـر ماه همبـــستــر مشو که زمیــنه دیوانـــگـــی و جذام و کم عقـــلــی در همسر تو و فرزندش زیاد خواهد بود (۱۸)

رو قبلـه نه

امـــام صادق (ع) زشـت می‌ـــدانست (شایـد بخـــاطر احــترام این مکـان) رو به قبـله آمیزش جنـــســی نمودن را (۱۹)

امـام هفتـم (ع) فرمود: در شش مورد مانـعـــی ندارد که مرد منـــی را خارج از رحم بریـــزد، از زنـی که یقین دارد نازاست، از زن سالـخورده، از زن زبــان دراز، از زن بد زبــان بیــهوده‌ـــگو، از زنی که بچـــه خود را شیـــر نمـــیـ‌ـــدهد و از کنــیز. (۲۰)

پیـامبـر اکـرم (ص) فرمود: سه صفت را از کلـــاغ یاد گیـــرید، مخــفی شدن وی هنگام آمیزش جنــســی، صبـــح زود بدنیــال روزی رفتن و پرهــیـز وی از خطر. (۲۱)

اِـذا تَرَـکـَهـا اَرْبـَـــعــَهـــَ اَـــشْـهُــرٍ کانـَ آثـِمـاً بَعــْدَ ذلِکـــَ
امــام رضــا (ع) در جواب مردی که زن جوانــی داشـتـــه و پرســید بخـاطر مصیبــتــی که دیــده اســت آمیـزش جنسی با همـــسـر خود را چنــد ماه یا یکسـال ترک کنـد فرمود: اگــر بیش از چهـــار ماه آمیـــزش جنــسی را ترک کند گنــهکـار اســـت. (۲۲)
این کار خوب نیست
یا عَـلـــیُّ لا تُجامـِعْ اِمـْـرَـأـتـــَکَ بِــشَــهــْوَهِ امـــْـــرَأهِ غَیــْرِـکـــَ.
پیـــامبر اکرم (ص) فرمود: یا علـــی شهوت زن دیــگر را خرج زن خود مکن (هنگــام آمیـــزش به فکـر زن دیـــگـــر مبـاش زیرا تصـــّورات و روحیّـات دو طرف بســـیـاری از اوقات در ژنـــهـای فرزنـــد اثـــر بد میـ‌گــذارد). (۲۳)
زیاده‌ـــروی در آمیزش شما را سبـک می‌ـکـــند
حضرت امــیر علــیــهــ‌ــالـــسلام در سفارشـات خود به فرزنــدش امام حســن علـیه‌ـــالسّــلام فرمود: برای خودت مقداری باقی گذار (تمام شهوت خود را بکـار نبر) چرا که اگــر از زنـــهـــا امـساک کنی بگونه‌ای که در تو توان ببـــیــننــد، بهـــتر اســت از اینکـــه تو را ناتوان ببـیـــننــد. (۲۴)

مَـــنْ اَرادَ الـْـبَــقــاءَ وَ لا بَقـاءَ فَـلــْیــُبــاکِــرِ الــْـغَـداءَ، وَ لْیُـخَـــفّـــِـــفـــِ الـرّــِـــداءَ وَ لْـیــُـــقــِلّـَ غِشـْیــانَ الـنــّـَـســـاءِ
امـام صادق (ع) فرمود: هر که میـــ‌ـــخواهــد در دنــیـــا بمانـد – گر چه دنیا جای مانـدن نیـــست- صبحـــانـــه را زود بخورد – قرض را کم کنـــد، و با زنان کمتـر همـبـــسـتـــر شود (۲۵) (ایـــن کارها عمر را زیاد میــ‌ــکــند).

امــام صادق علـیـه الســـلـــام فرمود: مرد وقتـــی نزد خانوادهـــ‌اش (برای آمــیـــزش) میـ‌ــرود و میـــترســد که شیـطان سهیم شود، بگوید: بســم الـلــه و از شیـــطان به خدا پنــاه برد. (۲۶)

پیــامــبر اکــرم (ص) فرمود: مبـــادا کســـی با زنـش آمیـزش جنــســی کند در حالــی که در گهواره بچهــ‌ای به آن دو نگـاه میـــ‌کـــند. (۲۷)
امـام صادق علـیـه الـســلــام نیــز فرمود که: اگـــر در اتـاقی بچـه‌ای هســت، مرد با همـــســرش آمـیــزش نکــند که موجب زنا خواهد بود (۲۸)
پیـامـبر اکــرم (ص) در حدیث دیـگـــری فرمود: سوگند به آنـــکـه جانم بدســـت اوست اگـــر مردی با زنــش در حالـی که طفل بیـــداری در اتـاق اسـت که آنـــدو را میــ‌ــبیـنـــد، نفـــس و صدای آنـها را می‌شنود، آمـــیــزش کند، آن بچــه هرگز رسـتـگار نشود و زنــا کار گردد (۲۹)

لَــهْوُ الـــْـمُؤمِنـِ ثَـلـــاثـَـهــُ اَــشْیـــاءٍ اَلـتـــّــَمَتُّعـــُ بِالـــنّـــِســاءِ وَ مُفـــاکـــَهــَـــهـُ الـْـأــِـخوانـِ وَ الـــصَّلاهــُ بِـــالّــَـــیـلـــِ.
پیـــامبــر اکـرم (ص) فرمود: سرگـرمی مؤمن سه چیز اسـت، لذت بردن از زنـها، گفـت و شنود شیریـــن با برادران و نمــاز شب (یعـنی علـــاوه بر تشویق به این امور، مؤمــن بایـد چنان با خدا انس بگـــیــرد که از نماز شب و منـاجات با خدا نیز لذّـت برد). (۳۰)

نقاط حســـاس بدن مرد

افـرادی که فکر می کنند تنـهـا نقــطـــه شهوانی بدن مرد اندام جنـــســـی اوست هرگز زحــمــت جســـتــجو برای یافــتن مناطـــق حساس دیگر را به خود نداده اند. اگــر شما به بدن مرد بیـــشتــر توجه کنــید قســمـــتهــایی را کشـف خواهـید نمود که به کمـک آنـهــا خیلـــی سریع و راحت میتوانـــیـــد مرد را تحریک کنید…

۱٫ سر: بیشتر مردهـــا از نوازش سر و موهایـــشــان بخصوص عبور انــگـشـت از بیـن موها لذت میـــبـرند؛ علــتــش هم ایــنـه که وقتـی خانوما موهای سر آقـایون رو مورد نوازش قرار میـــدن، این کار باعـــث آزاد شدن و ترشح یه سری هورمونها توی خون میشـه که مرد رو مورد تحـریک قرار میده.

۲٫ لالـه گوش: بوسیـــدن، زبـان زدن، مکـیدن و خوردن لالــه گوش برای مرد لذت بخش است.

۳٫ لبهــا: فقط به بوسیــدن لبـــهـا اکتــفـــا نکنـیـد، بلـــکــه آنهــا را مکـــیــده و بخورید! خیــس کنـیــن و اجازه بدیـــن که گرمی لبتون توسط لبــای آقـایون حس بشـــه. تمام قسـمـــتهای لب رو در معـرض ایـن کار قرار بدیـن. حتی میتونین با مکـــیــدن زبون طرف مقابـلـتون احسـاس خوبی رو در اون ایـــجـاد کنین.

۴٫ گردن: ناحــیه زیــر فک تا پایـیـن گردن را در دو طرف با دسـت نوازش بدیـن، ببوسیــد و بلـیـــســیــن.

۵٫ پشت: شانـــه پشـت و کمر او را ماساژ دهـید. بعـــد مهــره های کمر او را از بالـا تا پایـــیـــن ببوسید.

۶٫ سینـه ها: خیلـی از مردها بوسیـلـه نوازش، نیـــشگون گرفتــن، زبـان زدن یا آهســتـه گاز گرفــتـن سیـنــه شان تحـریـــک میــشوند. از این ناحیه از بدن مردهـا غافـل نشـین. ایــن کار میتونه عقل رو از سر آقـایون بپـــرونه.

۷٫ اندام جنـسـی: بیضــه، بیــخ آلت در بالــای بیـضـه، سرالت از منــاطـــق بسـیار حساس انـــدام جنـسـی هسـتـــند که تحـریـک آنـــهـــا با دسـت زبــان و بوسیدنشان خیـلی موثر است. قابــل از لیســیدن این قسـمت و همـــچنـین در حیـن انجام سایر مراحـل سکـــس از نوازش ایـن قســمت از بدن مردهـــا غافل نشـــین.

نقـــاط حســاس بدن زن

زنــها در مقایـــســـه با مردهـا اطـــلاعات بیـشــتری در مورد نقـاط شهوت انـگــیــز بدنــشان برای س ک س دارنــد. شایـد علـت این امـــر علـــاقـــه آنــها به بازی و معاشــقه قبــل از انــجام نزدیـکــی باشد که باعث کشــف سایر مناطق لذت آور بدنشـــان میشود
۱٫ سر: زنـــهـــا هم از نوازش و حتـی شانـه کردن موهای سر لذت میــبرند.

۲٫ گوش: باز هم زنـها از بوسیدن و زبــان زدن لاله گوش و خارج آن لذت میـبـرنـــد.

۳٫ لبهـا: بوسیدن و مکـــیـدن لبـــها در زن و مرد اثر یکــسانـــی دارد؛ اما به نظـــر من ایـــن کار برای خانوما لذت بیـشـتری داره و همون چیزایـــی که در مورد لبــهـای آقایون گفتـــه شد.

۴٫ زیر بغـل، بازو و مچ دست: این نواحـــی را به نرمی و با نوک انگشـت نوازش کنـیــد. از بوسیدن و لیـسیـــدن ایــن قسـمــت از بدن خانوما هیچ وقت قافل نشید مخـــصوصا زیـر بغل که واقـــعــا برای خانوما لذت بخشــه.

۵٫ سینـه: فکر کنیـــن که یه بچه ایــد و میـــخواین از این سیــنه ها شیـر بخورین و باهاش بازی هم کنـــیــن. بهــتر اسـت خود را فقــط به نوک سیـــنـه محـدود نکنیـــد! هر دو سینـــه را کاملـــا در دسـت گرفــتــه و مانند خمـــیر آنهـــا را بمـالـید. نوک سیـنـــه ها را ببوسید، بمــکـیـد و آنـهـــا را بخوریــد. از گاز گرفـتــن نوک سیـنــه ها هم غافل نشیـــن. فضای بیــن دو سیــنــه هم که جای خودش رو داره.

۶٫ شکـم و ناف: زنهـا از نوازش و غلغـلــک ایــن دو قســـمــت خیــلـی لذت میــبــرند. با نوک انگشـــتــتان روی شکم و اطـراف ناف دایره بکشیـد. دسـت خود را بالـــای شکم و زیــر دنــده ها گذاشتـــه و آهـسته به سمت لگــن بیاورید. هرگز از بوسیـــدن و لیــسیــدن شکم غافل نشوید. بوسیدن، مکـــیدن و لیســـیــدن ناف برای خانوما خیـلی لذت بخشه.

۷٫ پشت: بیشـتـــر زن ها کشتـــه ماساژ پشت هستـنـد. انــگشت خود را روی مهره ها بالا و پایــیـن ببــریـد و کمر او را بمالـــید .میــتوتنــید ایـن کار را حتی هنگـــام سکس هم انــجـــام بدهــیــد.

۸٫ باســـن: ایـن نقطه مهـــم است

۹٫ قســـمـــت داخـــلـــی ران پشــت زانو و ساق پا: رانـها را ماساژ داده به سمــت انـــدام جنســـی بروید. پشت زانو را به آرامـــی با نوک انــگــشت تحــریک کنیـد. ساق و قسـمـت بالای مچ پا نیــز فوق الـــعـــاده حساس اسـت. شیار بیــنپـــا و انــدام جنســـی خانوما برای بوسیـــدن و لیـــسیدن لذتی داره که فقــط در حیــن انجام اون میـــتونن بهـــش دســـت پیدا کنــین.

۱۰٫ پاها: ماساژ پا و مکـــیدن انـــگشت میـــتوانـــد بســیار تحــریک کنـــنــده باشـــد.

۱۱٫ انـــدام جنسی: آخـــریـن جایی است که باید به سراغ آن بروید. لب خارجی واژن را با نوازش دست، بوسیدن و مکــیـدن تحریـک کنید. سپــس سراغ کلــیــتوریس رفـتـه و با تحـــریـــک آن بوسیله انگــشت و نوک زبانتـــان او را به اوج لذت جنســـی برســـانیـــد.

لیسیدن و مکیدن نقاط حساس مرد توسط زن

نوشته خوردن و مکیدن سینه توسط شوهر / لیسیدن نقاط حساس مرد +۱۸ ویژه متاهلین اولین بار در مجله دانستن. پدیدار شد.

andiaahoora

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

تاثیر استرس بر جنین چقدر است؟

پ سپتامبر 17 , 2020
تاثیر استرس بر جنین می تواند خیلی بیشتر از چیزی باشد که تصورش را می کنید. کلا استرس در دوران بارداری که قبلا در ویکی روان درباره آن صحبت کردیم، ممکن است روی جنین تا ۱۷ هفته بعد از لقاح تاثیر داشته باشد و براساس تحقیقات جدید روانشناسی، اثرات مضری روی مغز و رشد او دارد. این اولین مطالعه ای درباره تاثیر استرس مادر بر جنین است که نشان می دهد نوزادان متولد نشده در مراحل اولیه بارداری در معرض هورمون های استرس مادر خود قرار می گیرند. موضوعاتی که در این مطلب به آنها اشاره خواهد شد: تاثیر استرس مادر بر جنین چیست؟ تاثیر استرس کوتاه مدت بر جنین تاثیر استرس بلند مدت بر جنین تاثیر استرس بر جنین بعد از تولد همانطور که در بالا اشاره شد قبلا در مورد استرس در دوران بارداری و راه های کاهش استرس در طی بارداری در ویکی روان صحبت کرده ایم. اما موضوع این مطلب به تاثیر استرس مادر بر جنین مربوط می شود. تاثیر استرس بر جنین چیست؟ با سایت روانشناسی ویکی روان همراه باشید. این یافته‌ها، که در ژورنال Endocrinology Clinical منتشر شده‌اند، پس از تحقیقات جداگانه بر روی حیوانات نشان داده شد که استرس زیاد ..

سردبیر

محسن باقری

ما عاشق 'گیلان هستیم و برای گسترش زبان گیلکی و فرهنگ اصیل گیلانی بین مردم سراسر دنیا، از سال 1399، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری هم زبان های عزیزمان در سراسر دنیا، تلاش میکنیم

دسترسی سریع