زیاد کننده لذت جنسی

لذت مرد و زن در جماع
بدان که بعضى را لذت‏ جماع‏ مفقود یا ناقص مى‏شود و سببش استیلاى برودت (سردی) بر آلات تناسل بود و علاجش استعمال همین ادویه است که در اینجا مسطور مى‏گردد و لذت مرد اکثر در تنگى فَرْجْ و خشکى و گرمى و عطریت آن مى‏باشد و مضیقات (تنگ کننده‌های) فَرْجْ و مسخنات(گرم کننده‌ها) و معطرات(خوشبو کننده‌های) آن در امراض رحم بیاید و در این جا مُلذِّذات طرفین و زنان به قلم مى‏آید.
چنانچه به قول‏ جرجانى‏ اگر عسل زنجبیل مربى بر قضیب بمالند با هر که مجامعت کنند موجب دوستى گردد.
کبابه یا عاقِرقِرحا یا حلتیت (صمغ انگدان) در دهن گیرند و آب دهن بر قضیب بمالند و بگذارند تا خشک شود لذت زیاده گردد و آن زن جز او را نخواهد.
و اگر عروسک که در هندى بیربهوتی گویند در روغن ماده گاو بریان نمایند چنان که بگدازد پس بر قضیب بمالند و مجامعت کنند هر دو مشتاق یکدیگر شوند.
خون مرغ سیاه بر آتش جوش دهد و بر قضیب بمالد و مجامعت کند چندان لذت یابد که بیهوش شود.
و اگر عاقِرقِرحا، وج (اگیر) ترکى مساوى‏ سوده با شهد سرشته بر قضیب بمالد و ساعتى بگذارد و بعد با جامه‏ى باریک پاک کرده به جماع مشغول شود چندان زن لذت یابد که در هواى آن مرد دیوانه شود و جز او دیگرى را نخواهد.
و اگر یک دانه فلفل سیاه با صندل سحق کرده بر قضیب طلا کند لذت بسیار یابد مجرب است.
و اگر قَرَنْفُل، زعفران، دارچینى، عاقِرقِرحا و مُشک باریک نموده در عسل مقوم، مقدار نیم حبه آمیخته وقت جماع یک حب در دهان دارد و لعاب بر قضیب طلا کند لذت دهد.
و این طلا مُلَذِّذ به درجه‏ى اتم است و زن فریفته‏ى مرد شود و در جماع چند بار انزال کند: سفیدى پیخال (فضلۀ) کبوتر صحرایى دو ماشه، عاقِرقِرحا یک ماشه، نمک سنگ‏ یک ماشه، سهاگه (تنکار) نیم ماشه همه را باریک ساییده در شهد آمیخته بر قضیب ضماد کند هر گاه خشک شود جماع نماید این وزن معتاد یک وقت است و بسیار تحفه و مجرب نوشته.
و یا بگیرند فلفل و دارچینى و سنبل الطیب و خولنجان و مشک مساوى و بسایند به عسل مرباى زنجبیل آمیخته بر ذکر بمالند.
و یا حلتیت یک درم سوده بر آن ده درم روغن زنبق انداخته ده روز بگذارند پس بر ذکر بمالند.[۱]
شیر اسب
شیر اسب و عسل، هر زن که بخورد جماع او لذیذ باشد.
خفاش
اگر سر شب پرک بر ران بندند شهوت مجامعت حرکت کند و از مجامعت لذت بسیار یابد.
ماهی
ماهی تازه بریان کرده با پیاز خام بخورد شهوت بیفزاید و جماع لذیذ باشد.
درخت ساج
با زهره گاو بسرشند و زن به خود برگیرد مجامعت او لذیذ شود و سده رحم گشاید.
درخت فندق
مغز فندق خوردن، شهوت جماع انگیزد و در لذت بیفزاید.
درخت صنوبر
صمغ صنوبر با قطران بهم بسایند زن به خود برگیرد مجامعت او لذیذ شود.
گزر
و تخم گزر شهوت باه را بجنباند و ذَکَر را قوی کند و در جماع لذت بیفزاید.
گشنیز
اگر گشنیز در روغن یاسمین معجون کنند و بر ذَکَر مالند مجامعت لذیذ باشد و آن زن مرد را دوست دارد.
تخم کرفس
اگر تخم کرفس به عسل[۲] معجون کنند و بر ذَکَر مالند مجامعت لذیذ باشد.
عاقِرقِرحا
عاقِرقِرحا را بسایند و به لعاب دهن تر کنند و بر ذَکَر مالند و مجامعت کنند لذیذ باشد و شهوت انگیز بود.
سقمونیا
اگر سقمونیا با عسل معجون کنند و بر ذَکَر مالند مجامعت لذیذ باشد.
کبیکج
اگر تخم کبیکج با عاقرقرها و جاوشیر بسایند و به روغن یاسمین معجون کنند و بر ذَکَر طلی کنند مجامعت زن لذیذ شود و آن زن این مرد را دوست دارد.[۳]
وقتی که زن و مرد می‌خواهند مجامعت کنند، یکی از آنها یکی از این داروها را در دهن نگه دارد و آب دهن را در اندرون ذَکَر و فَرْجْ استعمال کند. داروهای لذت بخش از این قرارند:
صمغ انگدان، کبابه، عسل آمله، محموده (سقمونیا) که در عسل بسرشند، زنجبیل و عسل، فلفل و عسل.
بهترین طریقه آن است که آب دهن کذائی را بر قسمت انتهایی ذَکَر نیز بمالند و تنها به ابتدای آن اکتفا نکنند؛ زیرا در غیر این صورت کار، بهرۀ کامل نمی‌دهد.[۴]
طلائى که لذت‏ جماع‏ بیفزاید.
صنعت آن‏: عاقِرقِرحا، کبابه چینى، دارچینى، زنجبیل از هریک قدرى کوفته و بیخته با عسل بیامیزند و بر ذکر طلا کنند که لذت بیفزاید.
طلایی دیگر که همین نفع دارد.
صنعت آن‏: فلفل، زنجبیل، سقمونیا و عسل بیامیزند و بر ذکر طلا نمایند.[۵]
مَسوح[۶] به غایت مُلَذِّذ طرفین است‏
صنعت آن‏: پیاز نرگس، زهره گاو، مویز منقى، عاقِرقِرحا بالسویه نرم سوده به آب دهن سرشته بر قضیب طلا کنند بعد از خشک شدن مباشرت کنند و چون بر عانه بمالند نُعوظ آورد.
مَسوح دیگر که بغایت مؤثر است و باعث لذت طرفین شود
صنعت آن‏: کبابه چینى، زنجبیل، عاقِرقِرحا، سُعد‏ کوفى از هریک یک جزء، لبان ذکر، کتیرا از هریک نیم جزء، اجزا کوفته و بیخته به آب دهن سرشته طلا کنند و اگر نیم جزء زهره مرغ اضافه نمایند به غایت لذت افزاىِ زن می‌گردد.
مَسوح دیگر که همین عمل دارد
صنعت آن‏: عاقِرقِرحا، زنجبیل، دارچینى از هریک یک درم، مشک خالص یک حبّه با عسل سرشته حب سازند و وقت حاجت به آب دهن حل کرده بر قضیب بمالند و بعد جفاف (خشک شدن) مباشرت نمایند.
مَسوح دیگر که همین خاصیت دارد
صنعت آن‏: کبابه، دارچینى، عود هندى، مویزج از هریک نیم درم، مُشک یک قیراط با عسل مرباى زنجبیل سرشته بر ذکر طلا نمایند و مقاربت کنند.
مَسوح دیگر که لذت‏ جماع‏ بیفزاید.
صنعت آن‏: بگیرند دارچینى مقدار دو درهم و در دهن بخایند و آب آن را بر قضیب طلا نمایند و بعد از خشک شدن مقاربت نمایند.[۷]
معجون برای التذاذ جماع: اگر عاقِرقِرحا را بسایند و با عسل معجون سازند و بر آلت بمالند بسیار شهوت را بر می‌انگیزد و لذت آن را بسیار می‌کند.[۸]

[۱]. اکسیر اعظم، ج‏۳، ص۵۸۴٫
[۲]. ع: نمک
[۳]. عین الخواص، امیر ابونصر اسفراینی، نسخه خطی.
[۴]. قانون در طب، ج۵، ص۲۶۰٫
[۵]. قرابادین کبیر، ج‏۲، ص۱۰۸۹٫
[۶]. مَسوح: دارویى است که بر بدن مى‏مالند و در ماساژ دادن بدن افراط نمى‏کنند.
[۷]. قرابادین کبیر، ج‏۲، ص۱۲۲۱٫
[۸]. تقویم الادویه (طبیب اسفراینی)، ص ۳۵۱٫

لذت مرد و زن در جماع

بدان که بعضى را لذت‏ جماع‏ مفقود یا ناقص مى‏شود و سببش استیلاى برودت (سردی) بر آلات تناسل بود و علاجش استعمال همین ادویه است که در اینجا مسطور مى‏گردد و لذت مرد اکثر در تنگى فَرْجْ و خشکى و گرمى و عطریت آن مى‏باشد و مضیقات (تنگ کننده‌های) فَرْجْ و مسخنات(گرم کننده‌ها) و معطرات(خوشبو کننده‌های) آن در امراض رحم بیاید و در این جا مُلذِّذات طرفین و زنان به قلم مى‏آید.

چنانچه به قول‏ جرجانى‏ اگر عسل زنجبیل مربى بر قضیب بمالند با هر که مجامعت کنند موجب دوستى گردد.

کبابه یا عاقِرقِرحا یا حلتیت (صمغ انگدان) در دهن گیرند و آب دهن بر قضیب بمالند و بگذارند تا خشک شود لذت زیاده گردد و آن زن جز او را نخواهد.

و اگر عروسک که در هندى بیربهوتی گویند در روغن ماده گاو بریان نمایند چنان که بگدازد پس بر قضیب بمالند و مجامعت کنند هر دو مشتاق یکدیگر شوند.

خون مرغ سیاه بر آتش جوش دهد و بر قضیب بمالد و مجامعت کند چندان لذت یابد که بیهوش شود.

و اگر عاقِرقِرحا، وج (اگیر) ترکى مساوى‏ سوده با شهد سرشته بر قضیب بمالد و ساعتى بگذارد و بعد با جامه‏ى باریک پاک کرده به جماع مشغول شود چندان زن لذت یابد که در هواى آن مرد دیوانه شود و جز او دیگرى را نخواهد.

و اگر یک دانه فلفل سیاه با صندل سحق کرده بر قضیب طلا کند لذت بسیار یابد مجرب است.

و اگر قَرَنْفُل، زعفران، دارچینى، عاقِرقِرحا و مُشک باریک نموده در عسل مقوم، مقدار نیم حبه آمیخته وقت جماع یک حب در دهان دارد و لعاب بر قضیب طلا کند لذت دهد.

و این طلا مُلَذِّذ به درجه‏ى اتم است و زن فریفته‏ى مرد شود و در جماع چند بار انزال کند: سفیدى پیخال (فضلۀ) کبوتر صحرایى دو ماشه، عاقِرقِرحا یک ماشه، نمک سنگ‏ یک ماشه، سهاگه (تنکار) نیم ماشه همه را باریک ساییده در شهد آمیخته بر قضیب ضماد کند هر گاه خشک شود جماع نماید این وزن معتاد یک وقت است و بسیار تحفه و مجرب نوشته.

و یا بگیرند فلفل و دارچینى و سنبل الطیب و خولنجان و مشک مساوى و بسایند به عسل مرباى زنجبیل آمیخته بر ذکر بمالند.

و یا حلتیت یک درم سوده بر آن ده درم روغن زنبق انداخته ده روز بگذارند پس بر ذکر بمالند.[۱]

شیر اسب

شیر اسب و عسل، هر زن که بخورد جماع او لذیذ باشد.

خفاش

اگر سر شب پرک بر ران بندند شهوت مجامعت حرکت کند و از مجامعت لذت بسیار یابد.

ماهی

ماهی تازه بریان کرده با پیاز خام بخورد شهوت بیفزاید و جماع لذیذ باشد.

درخت ساج

با زهره گاو بسرشند و زن به خود برگیرد مجامعت او لذیذ شود و سده رحم گشاید.

درخت فندق

مغز فندق خوردن، شهوت جماع انگیزد و در لذت بیفزاید.

درخت صنوبر

صمغ صنوبر با قطران بهم بسایند زن به خود برگیرد مجامعت او لذیذ شود.

گزر

و تخم گزر شهوت باه را بجنباند و ذَکَر را قوی کند و در جماع لذت بیفزاید.

گشنیز

اگر گشنیز در روغن یاسمین معجون کنند و بر ذَکَر مالند مجامعت لذیذ باشد و آن زن مرد را دوست دارد.

تخم کرفس

اگر تخم کرفس به عسل[۲] معجون کنند و بر ذَکَر مالند مجامعت لذیذ باشد.

عاقِرقِرحا

عاقِرقِرحا را بسایند و به لعاب دهن تر کنند و بر ذَکَر مالند و مجامعت کنند لذیذ باشد و شهوت انگیز بود.

سقمونیا

اگر سقمونیا با عسل معجون کنند و بر ذَکَر مالند مجامعت لذیذ باشد.

کبیکج

اگر تخم کبیکج با عاقرقرها و جاوشیر بسایند و به روغن یاسمین معجون کنند و بر ذَکَر طلی کنند مجامعت زن لذیذ شود و آن زن این مرد را دوست دارد.[۳]

وقتی که زن و مرد می‌خواهند مجامعت کنند، یکی از آنها یکی از این داروها را در دهن نگه دارد و آب دهن را در اندرون ذَکَر و فَرْجْ استعمال کند. داروهای لذت بخش از این قرارند:

صمغ انگدان، کبابه، عسل آمله، محموده (سقمونیا) که در عسل بسرشند، زنجبیل و عسل، فلفل و عسل.

بهترین طریقه آن است که آب دهن کذائی را بر قسمت انتهایی ذَکَر نیز بمالند و تنها به ابتدای آن اکتفا نکنند؛ زیرا در غیر این صورت کار، بهرۀ کامل نمی‌دهد.[۴]

طلائى که لذت‏ جماع‏ بیفزاید.

صنعت آن‏: عاقِرقِرحا، کبابه چینى، دارچینى، زنجبیل از هریک قدرى کوفته و بیخته با عسل بیامیزند و بر ذکر طلا کنند که لذت بیفزاید.

طلایی دیگر که همین نفع دارد.

صنعت آن‏: فلفل، زنجبیل، سقمونیا و عسل بیامیزند و بر ذکر طلا نمایند.[۵]

مَسوح[۶] به غایت مُلَذِّذ طرفین است‏

صنعت آن‏: پیاز نرگس، زهره گاو، مویز منقى، عاقِرقِرحا بالسویه نرم سوده به آب دهن سرشته بر قضیب طلا کنند بعد از خشک شدن مباشرت کنند و چون بر عانه بمالند نُعوظ آورد.

مَسوح دیگر که بغایت مؤثر است و باعث لذت طرفین شود

صنعت آن‏: کبابه چینى، زنجبیل، عاقِرقِرحا، سُعد‏ کوفى از هریک یک جزء، لبان ذکر، کتیرا از هریک نیم جزء، اجزا کوفته و بیخته به آب دهن سرشته طلا کنند و اگر نیم جزء زهره مرغ اضافه نمایند به غایت لذت افزاىِ زن می‌گردد.

مَسوح دیگر که همین عمل دارد

صنعت آن‏: عاقِرقِرحا، زنجبیل، دارچینى از هریک یک درم، مشک خالص یک حبّه با عسل سرشته حب سازند و وقت حاجت به آب دهن حل کرده بر قضیب بمالند و بعد جفاف (خشک شدن) مباشرت نمایند.

مَسوح دیگر که همین خاصیت دارد

صنعت آن‏: کبابه، دارچینى، عود هندى، مویزج از هریک نیم درم، مُشک یک قیراط با عسل مرباى زنجبیل سرشته بر ذکر طلا نمایند و مقاربت کنند.

مَسوح دیگر که لذت‏ جماع‏ بیفزاید.

صنعت آن‏: بگیرند دارچینى مقدار دو درهم و در دهن بخایند و آب آن را بر قضیب طلا نمایند و بعد از خشک شدن مقاربت نمایند.[۷]

معجون برای التذاذ جماع:

اگر عاقِرقِرحا را بسایند و با عسل معجون سازند و بر آلت بمالند بسیار شهوت را بر می‌انگیزد و لذت آن را بسیار می‌کند.[۸]

[۱]. اکسیر اعظم، ج‏۳، ص۵۸۴٫

[۲]. ع: نمک

[۳]. عین الخواص، امیر ابونصر اسفراینی، نسخه خطی.

[۴]. قانون در طب، ج۵، ص۲۶۰٫

[۵]. قرابادین کبیر، ج‏۲، ص۱۰۸۹٫

[۶]. مَسوح: دارویى است که بر بدن مى‏مالند و در ماساژ دادن بدن افراط نمى‏کنند.

[۷]. قرابادین کبیر، ج‏۲، ص۱۲۲۱٫

[۸]. تقویم الادویه (طبیب اسفراینی)، ص ۳۵۱٫

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

دروغگویی در کودک

ج ژوئن 19 , 2020
گاهی نیز آرزوها در کودکان به‌صورت دروغ در می‌آید. گرچه کودک قصد دروغگویی ندارد. گاهی کودک به علت نداشتن تمرکز و توجه به محیط مسائل اشتباه می‌گوید و نباید گفت کودک دروغگو است. عامل دیگر این است که هنگامی که والدین یا اطرافیان در حضور کودک دروغ می‌گویند کودک نیز از آنها الگوبرداری کرده و می‌آموزد که دروغ بگوید. علت بعدی دروغگویی کودک فشارها و انتظارات بی‌مورد والدین است. گاهی نیز کودکان برای پنهان کردن احساسات‌شان دروغ می‌گویند. اما بر اساس تحقیقی که اخیراً توسط محققان دانشگاه شفیلد در انگلستان و محققان دانشگاه فلوریدا انجام شده است، رابطه دروغگویی کودکان و حافظه آنها مشخص شد. نتیجه این تحقیق نیز در مجله روانشناسی کودکان منتشر شده است. محققان ۱۱۴ کودک ۷-۶ ساله را مورد آزمایش قرار دادند و یک دوربین مخفی در محل آزمایش تعبیه کردند. این محققان به این نتیجه دست یافتند که کودکانی که خوب دروغ می‌گویند دارای حافظه شفاهی بهتری نسبت به کودکانی هستند که دروغ نمی‌گویند. همچنین آنها حافظه شفاهی این کودکان را با حافظه حسی آنها مقایسه کردند. حافظه شفاهی حافظه‌ای است که مشخص می‌کند کودک می‌تواند چند کلمه را به خاطر بسپارد. اما در حافظه حسی، کودک، تصاویر را به خاطر می‌سپارد. بر اساس این تحقیق کودکانی که خوب دروغ می‌گویند دارای حافظه شفاهی بهتری نسبت به دیگران هستند و این در حالی است که حافظه حسی آنها با کودکانی که دروغ نمی‌گفتند تفاوتی نداشت. در واقع دروغ گفتن در کودکان با حافظه شفاهی ارتباط تنگاتنگ دارد. در دروغ گفتن، کودک باید اطلاعات زیاد شفاهی را به خاطر بسپارد. و کودکان دروغگو باید اطلاعات زیادی را از نظر بگذرانند و در حافظه نگهداری کنند و یک داستان خوب بیافرینند. همچنین حافظه حسی در این گروه با گروه دیگری که دروغ نمی‌گفتند فرقی نداشت. در واقع دروغگویی به ثبت و حفظ ذهنی تصاویر ربطی نداشت بنابراین اطلاعات حسی چندان مهم نیست. مطالعات نشان می‌دهد فرآیندهای فکری بخصوص حافظه شفاهی در تبادلات اجتماعی نقش مهمی دارد. در دروغگویی باید فرد اطلاعاتی را که دیگران می‌دانند، دستکاری کند و آن را به ذهن بسپارد. در واقع کودکی که خوب دروغ می‌گوید نشان می‌دهد حافظه کودکانه او در موقعیت‌ها، اطلاعات پیچیده را خوب سازماندهی می‌کند. بنابراین چنین کودکانی را که دارای حافظه خوبی نسبت به همسالان خود هستند باید به راه‌های بهتری هدایت کنیم تا بتوانند از حافظه خوب خود، بهتر و در جهت مثبت استفاده کنند و از دروغگویی بر حذر باشند. همچنین می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد: به‌طور کلی کودکان باید در خانه احساس آرامش کنند. بخشیدن کودکی که دروغ گفته است بسیار کمک کننده است. والدین و مربیان عملاً باید نشان دهند آماده پذیرش کودک و حتی خطاهای او هستند. به حرف‌های او گوش می‌کنند و به احساساتش احترام می‌گذارند. همچنین والدین نباید این کودکان را مورد تنبیه و سرزنش قرار دهند. به کودک باید محبت کرد، به گونه‌ای که او آن را احساس کند. وجود محبت سبب می‌شود کودک به دروغ و فریب رو نیاورد. همچنین باید به کودک آزادی داد. بسیاری از کودکان دروغ می‌گویند، زیرا والدین فرصت راستگویی را از آنان گرفته‌اند. باید به آنها گفت آزادند که مسأله خود را در میان نهند. البته باید گفت هشدار به کودک درباره دروغ نگفتن لازم و مورد نیاز است و کودکان باید بدانند دروغگویی کار نادرستی است و والدین‌شان و دیگران از آن بیزارند و او نباید این کار را انجام دهد. نکته بعدی این است که والدین از کودک انتظار نداشته باشند که همه خواسته‌های‌شان را برآورده کند تا زمینه دروغ برای کودک فراهم نشود. احساس اعتماد به والدین نیز موجب می‌شود کودک مسائل خود را با آنان در میان گذارد. همچنین متهم کردن و دروغگو خواندن کودک، کار غلطی است. مورد بعدی این است که از راه بازی با کودک می‌توان نتایج منفی دروغگویی را به او نشان داد. همچنین والدین نباید کودکشان را سؤال پیچ کرده و او را مجبور به دروغگویی کنند. در پایان باید گفت کودکان از والدین الگو می‌گیرند و می‌آموزند. بنابراین والدین باید دروغگویی را کنار بگذارند و محیط خانه را از دروغ و فریب دور سازند.

سردبیر

محسن باقری

ما عاشق 'گیلان هستیم و برای گسترش زبان گیلکی و فرهنگ اصیل گیلانی بین مردم سراسر دنیا، از سال 1399، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری هم زبان های عزیزمان در سراسر دنیا، تلاش میکنیم

دسترسی سریع