برچسب: تمدن

مشکل سراوان و تبرزنان مظلوم نما

مشکل سراوان و تبرزنان مظلوم نما

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان برای پرداختن به مشکل انباشت زباله سراوان پیش از اشاره به تاریخچه این انباشت و یا پرداختن به بحث زباله سوز و کودآلی در اول باید به چند معضل فرهنگی که ریشه در ذهنیت تاریخی مردم گیلان دارد بپردازیم.  …