برچسب: تیپ‌های رفتاری

کارگاه آموزشی رفتار شناسی ویژه اولیای دانش آموزان در رشت برگزار شده است

کارگاه آموزشی رفتار شناسی ویژه اولیای دانش آموزان در رشت برگزار شده است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبر گیلان به گزارش خبرگزاری موج گیلان، در عصر حاضر عامل اصلی موفقیت و خوشبختی انسان، در گرو داشتن توانایی برقراری ارتباط اثربخش و حرفه‌ای با دیگران است. در واقع باید گفت در عصر حاضر افرادی موفق هستند که نسب…